×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  جمعه - ۶ خرداد - ۱۴۰۱  
true
false

کلیات
➢ تمجید از مجلس جدید همراه با نقد اشتباهات
➢ امیدوار بودن مردم و امیدآفرینی
➢ قابل حل بودن مشکالت با تکیه بر ظرفیتها و بنیه قوی داخلی
➢ حاکمیت منطق و متانت در تعامل مجلس و دولت
➢ جدی بودن بحران کرونا در فاز جدید
نکته:
۱ .نگاه رهبر انقالب به موقعیت کشور همواره کامال امیدوارانه بوده است. در شرایطی که همه اخبار رسانه ها را اخبار
ناامیدکننده و اخبار مشکالت اقتصادی فراگرفته ایشان در یک تبیین منطقی کامال امیدوارانه به مسائل نگاه می کنند و
مشکالت را قابل حل می دانند. در سخنان خود منطق امید داشتن مردم را هم بیان میکنند.
این نکته مهم بباید به عنوان راهبرد کالن همه رسانه ها همواره مد نظر باشد؛ این همان نکته ریشه ای و کلیدی رهبر
انقالب در بیانیه گام دوم است که فرمودند اولید اقدام جهادی و ریشه ای، جهاد برای امیدآفرینی است.
۲ .مشی رهبر انقالب همواره بر حفظ ساختارها و روال قانونی کشور بوده است. انتقاد قوا از یکدیگر و انجام وظیفه نظارتی
مجلس از نظر ایشان واجب و پسندیده است اما اهانت، هیاهو، سر و صدا و جنجال و دعوا ناپسند و مذموم است. این
نکته را رسانه ها همواره باید در اتخاذ مواضع نسبت به برخی رفتارهای مسئولین فارغ از جناح سیاسیشان در نظر بگیرند
تا به اشتباه در حمایت یا انتقاد نیفتند.
نکات و محورها
۱ .امید آفرینی و نگاه امیدوارانه به شرایط کشور

 • مجلس یازدهم- مجلس امید و انتظار مردم؛ زیرا:

  مردم علی رغم شرایط سخت اقتصادی و امواج تبلیغات گوناگون از سوی دشمنان خارجی و عدّه قلیلی در داخل پای
  صندوق رای آمدند.
  چرا رای دادند؟ چون امیدوار بودند.
  نکته: گاهی القائات رسانه ای به قدری سنگین است که انسان در شرایطی که واقعا در درون خود امیدوار است اما
  احساس می کند کامال نا امید است؛ در صورتیکه منطقا برخی رفتارهایش را تحلیل کند جز بر امیدوار بودن داللتی ندارد.
  خود ما اهالی رسانه هم گرفتار این مشکل هستیم.
  ۲ .تمجید از نقاط قوت مجلس یازدهم
 • مجلسِ تشکیلشده یکی از قویترین و انقالبیترین مجالس دوران انقالب هم هست
  چرا؟ به دلیل حضور سه گروه: جوانان، مدیران، سابقه داران
  نیروهای پُرانگیزه، پُرایمان، پُرتوان، جوان/ جوانان تحصیلکرده و انقالبی/ جوانان کاربلد، نه دور از مسائل اجرائی/ هم
  مدیران انقالبی دورههای گذشته؛ تعدادی از مدیرانی که کار اجرائی کردهاند، اجرا را میشناسند/ سابقهداران در قوّهی
  مقنّنه
 • خوشبختانه به مسائل انقالب هم این مجلس حسّاس است. در همین یک ماه و اندی که گذشته، انسان احساس
  میکند به مسائل انقالب حسّاسند.
  ۳ .مشکالت هست اما بنیه کشور قوی است
  مشکالت فراوانی در کشور از لحاظ اقتصادی هست، ولی بنیهی کشور قوی است؛ این خیلی مهم است/ بیماری هست،
  امّا بنیهی بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاد است.
  نکته: بیان مشکالت در رسانه ها نباید منجر به القای ناامیدی و انگاره عدم امکان حل مشکل در مخاطب شود.
 • عمده ترین مشکالت کشور
  • تورم/ گرانیهای بی منطق
  • مشکالت بنگاههای تولیدی
  • وجود تحریمهای خارجی
  عمدهترینش تورّم است؛ کاهش ارزش پول ملّی است، گرانیهای بیمنطق است، مشکالت بنگاههای تولیدی است،
  وجود تحریمهای خارجی است -که نقش این تحریمها را نباید نادیده گرفت- و نتیجهی اینها هم سختیِ معیشتِ طبقاتِ
  پایین و متوسّط است.
 • ظرفیتها
  ظرفیتهای طبیعی
  ظرفیتهای انسانی
  به خاطر همین ظرفیّتها است که در دوران سختترین تحریمها و فشارهای همهجانبهای که علیه کشور در زمینهی
  اقتصاد به وجود میآید، کشور توانسته چند هزار شرکت دانشبنیان به وجود بیاورد، صدها طرح زیربنایی ایجاد کند، در
  همین دوران تحریم و با وجودِ کاهشِ درآمدِ نفت، کار بزرگی مثل ایجادِ پاالیشگاهِ ستارهی خلیج فارس را انجام بده
  ۳
 • ظرفیّتهای مادّی/ مثل معادن، جنگلها، موقعیّت جغرافیایی، تنوّع اقلیمی/ لکن در کنار اینها ظرفیّتهای معنوی ]هم[
  هست
 • ظرفیتهای معنوی/ اصرار دارم که به این ظرفیّتهای معنوی توجّه کنیم
  نمونه ها:
 • تازهترین نمونهی این ظرفیّتهای مهمّ ملّی و مبتنی بر ایمان انقالبی و مذهبی، همین حضور بههنگام و فداکارانهی
  ملّت در موج اوّل بیماری کرونا است.
 • نهضت کمک مؤمنانه
 • حرکت خیرهکنندهی مردم در بدرقهی شهید سلیمانی است
  تشییع بی سابقه شهید سلیمانی فقط عاطفی نبود
  نشانه اعتقاد مردم به جهاد بود
  خطا است اگر ما خیال کنیم این فقط یک حرکت عاطفی محض بود/ مردم نشان دادند که به جهاد در میدان
  مقاومت معتقدند، به مبارزه معتقدند
  نکته: در رسانه ها باید به ظرفیتها و دست برتر جمهوری اسالمی در بسیاری از مسائل اشاره شود و اقدامات غرب علیه
  ما، به عنوان واکنش به این موفقیتها تحلیل شود.
  ریشه پیدایش مشکالت:
 • ریشه مشکالت: کم کاری و کم توجهی خود ما
  خود ما یک جاهایی بیتوجّهی کردیم، کمتوجّهی کردیم. مثالً فرض کنید به تولید اهمّیّت ندادیم، به سرمایهگذاری
  اهمّیّت ندادیم،
 • امید به دیگران واهی است
  امیدهای واهیای که گاهی انسان مشاهده میکند به بیرون از مرزها وجود دارد و اقتصاد کشور را شرطی میکند نسبت
  به تصمیمگیری بیگانگان، اگر چنانچه وجود نداشته باشد یا ضعیف بشود و اعتماد ملّی افزایش پیدا کند، به نظر بنده
  همهی این مشکالتی که امروز در اقتصاد وجود دارد قابل رفع و برطرف کردن است.
  نکته: تفاوت ارتباط با دیگران به ویژه کشورهای غیر غربی مانند چین و روسیه برای حل مشکالت و تقویت داخل با
  امید بستن به آنها و شرطی کردن اقتصاد به اقدامات خارجیها باید تبیین شود.
  ۴ .توصیه به نمایندگان
  ۱ .ترجیح مسائل مردمی و ملی بر مسائل جناحی و شخصی
  یک پارلمان منحط آن پارلمانی است که در آن، مسائل شخصی و مسائل جناحی بیشتر از مسائل ملّی و مسائل مردمی
  تأثیرگذار باشد
  ۲ .اسیر جَو و مانند این چیزها هم نشوید/ جَوزده نشوید.
  ۳ .این سوگندی که در آغاز مجلس دستهجمعی اداء میشود، یک سوگند شرعی است و به هیچ وجه تشریفات
  ظاهری نیست؛ این قسم خوردن است، یعنی تعهّد ایجاد میکند.

  ۴ .اولویّت را به مسائل کلیدی بدهید
  نکته: این تذکر همان نکته ای است که بارها طی دو ماه گذشته در مورد مجلس تذکر داده شده است و جریان
  مقابل هم به شدت از توجه مجلس به فرعیات سوء استفاده کرده است
  مسائل کلیدی کشور:
  • مسئلهی تولید یک مسئلهی جدّاً کلیدی است
  • مسئلهی اشتغال جزو مسائل کلیدی است
  • مسئلهی مهار تورّم مسئلهی جدّاً کلیدی است
  • مدیریّت نظام پولی و مالی جزو مسائل کلیدی است؛
  • عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت جزو مسائل کلیدی است
  • مسئلهی مسکن خیلی مهم است
  • مسئلهی ازدواج جوانان خیلی مهم است
  • مسئله فرزندآوری و مسئلهی نسل بسیار مهم است/ این موضوعی است که بنده بارها)۳ )در این چند سال
  اخیر تکیه کردهام و تأکید کردهام، ]ولی[ متأسّفانه حاال که انسان نتایج را نگاه میکند، معلوم میشود که خیلی
  این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. میگویند »آقا! پیری جمعیّت اشکالی ندارد«! چطور اشکالی ندارد؟
  نکته: مصداق این جمله را باید رسانه ها پیدا کنند، و هم نقدش کنند هم معرفی اش کنند.
  • مسئلهی مدیریّت فضای مجازی جزو مسائل مهمّ ما است
  که این مسئله، مسئلهی بلندمدّت هم نیست؛ مسئلهی کوتاهمدّت و میانمدّت و جزو مسائل نزدیک ما است
  نکته: مساله مدیریت فضای مجازی نباید به عنوان فیلترینگ اینستاگرام و توئیتر و … به تصویر کشیده شود.
  تصویر دقیق از این مساله مهم وظیفه رسانه هاست.
  ۵ .دچار مسائل فرعی و بیاولویّت نشوید
  ۶ .تعامل و همافزایی با بقیّهی قوا
  روابط با دولتمردان بایستی هم با قانون منطبق باشد، هم با شرع
  سؤال، تفحّص و امثال اینها که در قانون آمده، اینها حقّ شما است، بایستی انجام بدهید، امّا توهین نه، دشنام نه، نسبتِ
  بدون علم نه؛ اینها حقّ شما نیست و بعضیاش حرام شرعی هم هست و جایز نیست؛ انسان به وزیر مثالً توهین کند یا
  دشنام بدهد یا تهمتی بزند، این مطلقاً جایز نیست
  برخورد احساسی نباید کرد، برخورد غیر منطقی نباید کرد
  چرا نباید مسئولین با هم دعوا کنند؟
 • زیان بخش برای مردم
 • خالف وحدت در برابر طراحی دشمن
  درگیریها و منازعات و مجادالت در صدر، برای افکار عمومی مردم زیانبخش است

  واقعیّت این است که دشمن همهی نیرویش را به میدان آورده؛ نیروی اقتصادی را، نیروی سیاسی را، نیروی تبلیغاتی را/
  خب در این شرایط، تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما اتّحاد داخلی و انسجام داخلی است که نشاندهندهی وحدت در مقابل
  دشمن است
  دولت باید تا روز آخر کار کند و گزارش عملکرد بدهد
  سال چهارم دولتها، بخصوص اگر ]سالِ[ چهارمِ دوّم باشد، سال بسیار حسّاسی است و معموالً در این سال اگر چنانچه
  مراقبت نشود، کارها سست خواهد شد. اوّالً همهی دولتها موظّفند تا روز آخر تالش کنند و کار کنند؛ تا لحظهی آخر.
  دولتها بایستی تا آخرین روز مسئولیّتشان تالش کنند و کار کنند و وظایف خودشان را انجام بدهند، بعد امانت را به دولت
  بعدی تسلیم کنند، البتّه عقیدهام این است که با صورتوضعیّت؛ بایستی هر دو -هم دولت، هم مجلس- سعی کنند فضا
  را به نحوی مدیریّت کنند که به کار لطمه نخورد. مراقبت بشود؛ جوری مدیریّت کنید فضا را که به کار مهمّ کشور هیچ
  گونه لطمهای وارد نشود.
  نکته: هر چند فحوای اصلی این کالم تاکید بر کارکردن دولت تا روز آخر و پرهیز از تنبلی و فرار از کار است اما می
  توان از این بخش عدم موافقت ایشان با طرح مساله استیضاح را هم استنباط کرد
 • دو مرکز مهم در مجلس:
  a .مرکز پژوهشها
  b .مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان
  ۵ .جدی بودن بحران کرونا در فاز جدید
  ۳ نکته بالغی و فنی در سخنان رهبر انقالب
  ۱ .اقدام نمادین ایشان در ماسک زدن علی رغم مجازی بودن دیدار
  ۲ .صحبتهای پر احساس و پر درد و لحن پدرانه و تقاضاگونه ایشان از همه
  ۳ .اشاره جزئی به مصادیق مشکالت و دردهای مردم گرفتار
  استفاده از سه نکته فنی در لحن و ادبیات بیان، در این بخش از سخنرانی نشان می دهد رهبر انقالب حداکثر تالش
  خود را کرده اند تا این سخنان کامال تاثیرگذار در مردم باشد.
  گسترش مجدّد کرونا یک غم عمیقی را در انسان به وجود میآورد.
  من وقتی میبینم در تلویزیون نشان میدهد که بعضیها عبور میکنند و همین چیز ساده، همین ماسک را نمیزنند، من از
  آن پرستار واقعاً خجالت میکشم.
  ظرف مدّت کوتاهی این زنجیرهی سرایت را قطع کنیم
  ما اوّلِ کار جزو بهترین کشورها و موفّقترین کشورها بودیم؛ امروز آن جور نیست.
 • تمجید از کمک مومنانه

  در این قضایای کرونا خب به طبقات ضعیف، بلکه طبقات متوسّط واقعاً ضربه خورد از لحاظ زندگی و معیشت و مانند
  اینها. آن کاری که در آستانهی ماه رمضان شروع شد، آن خدمت مؤمنانهای که همه در آن شرکت کردند، خیلی کار
  باارزشی بود، توانست غمهای خانوادههایی را کم کند.
 • عدم اختصاصی کردن نهضت کمک مومنانه برای نهادهایی مثل بسیج و سپاه و …
  حاال کیفیّتش چگونه باشد، چه جوری مدیریّت بشود، اینها قابل مدیریّت متمرکز نیست؛ اینها کارهایی است که در سطح
  عامّهی مردم، در سطح کشور ]انجام میگیرد[؛ خب بحمداهلل کشور بزرگ است، مردم هم زیادند، در این سطح گسترده
  است؛ هر کسی هر مقداری که میتواند، هر جوری که میتواند، به این کار کمک کند.
 • نکته قابل توجه:
  این را هم نگویند که حاال مثالً به فالن خانواده از دو طریق یا سه طریق فرض کنید که یک چیزی رسید؛ خب برسد؛
  بهتر. اگر چنانچه بتوانند با نظم و ترتیبی انجام بدهند که منظّم و مرتّب باشد، البتّه بهتر است، اگر هم نشد، اشکالی ندارد
  فقط سعی بشود کسی از قلم نیفتد.
 • دعا و توسل فراموش نشود
  پیشنهاد اقدامات رسانه ای
 • احیای دوباره نهضت رسانه ای همدلی و کمک مومنانه در ماجرای کرونا
 • یر اساس مسائل کلیدی که رهبری فرمودند سایتها عملیات طراحی کنند، گزارش، گفتگو و یادداشت منتشر
  کنند.
 • در پرداختن به مشکالت باید راه حل محور اقدام کرد تا ناامیدی القاء نشود
 • گفتگو با نمایندگان پیرامون هر یک از محورهای سخنان رهبر انقالب:
  مسائل کلیدی کشور و راه حل آن و وظایف مجلس
  توصیه ها به نمایندگان
 • یک گزارش از عملکرد یک و نیم ماهه مجلس و بیان مصداقی اشتباهات و نقاط قوت با توجه به سخنان
  رهبر انقالب
 • گزارش درباره مخالفان افزایش جمعیت و افرادی که به تعبلیر رهبر انقالب گفته اند پیری جمعیت ایرادی
  ندارد!
 • گفتگو با مردم شناسان و جامعه شناسان انقالبی پیرامون تحلیل اتفاق عظیم تشییع میلیونی حاج قاسم
 • گزارش های چند رسانه ای تاثیر گذار و هشدارگونه درباره خطرات کرونا برای ترغیب مردم به رعایت نکات
  ایمنی
 • گفتگو با کارشناس یا یک گزارش برای تبیین تفاوت امید بستن به دیگران با معاهده های چندجانبه راهبردی
  با کشورهای دیگر مثل معاهده با چین
 • مطالبه از مجلس برای تحقق تعبیر رهبر انقالب درباره مجلس که گفتند مجلس امید

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


true